របាយការណ៍

របាយការណ៍ប្រចាំ ២០២២ នៃមូលនិធិដុនបូស្កូ កម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំ ២០២២ នៃមូលនិធិដុនបូស្កូ កម្ពុជា

ស្ដីអំពីកិច្ចការទូទៅ និងលទ្ធផលនានា នៅ៥ទីតាំងសំខាន់ៗរូមមានភ្នំពេញ ខេត្ដព្រះសីហនុ ខេត្ដបាត់ដំបង ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ(ប៉ោយប៉ែត)​និងខេត្ដកែប របស់អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២។

Read More
របាយការណ៍ប្រចាំ ២០២៣ នៃមូលនិធិដុនបូស្កូ កម្ពុជា

របាយការណ៍ប្រចាំ ២០២៣ នៃមូលនិធិដុនបូស្កូ កម្ពុជា

ស្ដីអំពីកិច្ចការទូទៅ និងលទ្ធផលនានា នៅ៥ទីតាំងសំខាន់ៗរូមមានភ្នំពេញ ខេត្ដព្រះសីហនុ ខេត្ដបាត់ដំបង ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ(ប៉ោយប៉ែត)​និងខេត្ដកែប របស់អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣។

Read More
Phone:(+855)96​​2854584
House no 203, Street Watsomrong Andeth, Phum Krung Thmey, Sankat Kok Khleang, Khan Sen Sok, Phnom Penh 12101, Cambodia. P.O. Box 47 Phnom Penh.
[trx_socials size="big"][/trx_socials]
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image